شرکت دیرگداز آذربایجان تولید کننده انواع فرآورده های نسوز با بهره گیری از واحد تحقیق و توسعه قوی از نظر نیروی متخصص دانشگاهی و صنعتی وارتباط مستمر با مشتریان و صنعتگران عزیز و توجه به انتظارات آنان و تبادل نظریات فنی و علمی با طبقه بندی صنایع مختلف کشور تخصصی نمودن بررسی مصارف نسوز و مشکلات کاربردی صنایع مختلف به موفقیتهای شایانی دست یابد که به صورت کلی می توان بیان کرد.