شرکت دیرگداز آذربایجان در سال 80 اولین بار درشرکت رنگین گچ میانه توانسته است مشکل اساسی کارخانجات گچ را که در پیش کوره با استفاده از آجرهای نسوز داشتند حل کند. 

تولید کننده های گچ در پیش کوره خود با استفاده از آجرهای نسوز که از لحاظ چیدمان، ریزش ناگهانی، شک پذیری پایین، نداشتن حالت عایق پذیری مشکلات فراوانی داشتند که این شرکت با تولید یک نوع بتن خاص این مشکل را حل کرده است که در این زمینه هم  توانسته موفقیتهای شایانی را کسب کند که تقریبا 80 درصد تولید کنندگان گچ در کشور از این محصول در حال استفاده می باشند.