افزایش ظرفیت تولید بالغ بر 18 هزار تن مواد نسوز در کارخانجات دیرگداز آذربایجان