همراه با ورود به سال جدید شمسی شرکت دیرگداز آذربایجان تصمیم به تجدید طراحی وب سایت خود نمود