بازديد وزيرمحترم كشور و استاندار محترم غرفه شركت ديرگداز آذربايجان درنمايشگاه فناوري هاي نو و پيشرفته ربع رشيدي 

photo 2016-11-17 11-17-20